Menter Dewis

Pedair prif elfen sydd i'r prosiect:

1 – Codi Ymwybyddiaeth y Cyhoedd

Mae'r ymgyrch i godi ymwybyddiaeth yn rhoi gwybodaeth am heneiddio'n gadarnhaol, perthnasau iach ac rydym yn cynnal grwpiau trafod sy'n ystyried gwahanol agweddau ar heneiddio.

Dyma luniau o grwpiau trafod a gynhaliwyd yn ddiweddar, yng Nghaerfyrddin (chwith) a Llanelli (dde).

    

     

              

Mae'r prosiect yn codi ymwybyddiaeth, yn enwedig yn y ddwy ardal arloesi, sef Sir Gâr a Chaerdydd, ymhlith y gwasanaethau cyhoeddus a chymunedol sy'n darparu cymorth i bobl hŷn.

Rydym hefyd yn rhoi cyngor am sut i gael cymorth os oes rhywun yn cael ei gam-drin, a gwybodaeth bellach am amddiffyn a diogelu oedolion.

Mae codi ymwybyddiaeth yn helpu pobl yn y gymuned i adnabod arwyddion camdriniaeth a'u helpu i ymateb iddynt yn fwy effeithiol. Mae'r agwedd hon ar y prosiect yn pontio'r cenedlaethau, gyda phobl hŷn ac ifainc fel ei gilydd yn gweithredu fel llysgenhadon.

    

Yn y lluniau y mae Alan a Jeremy (chwith) ar ymweliad ag ysgol, a Sarah a Rebecca (dde) gyda dau ddisgybl o ysgol leol a dreuliodd amser gyda ni ar leoliad gwaith.

                       

Prosiect arloesol iawn yw 'Dewis Choice', ac mae wedi ymddangos yn y cyfryngau lleol a chenedlaethol, a bydd y sylw hwnnw yn parhau drwy gydol oes y prosiect.   

Mae'r prosiect wedi trefnu sawl digwyddiad, ac wedi mynd i sawl digwyddiad, gan roi cyflwyniadau am nodau ac amcanion y prosiect.

Mae'r digwyddiadau hyn yn cynnwys:

 

   

Ar y chwith - Elize a Jeremy yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol Fforwm 50+ Sir Gâr yn 2016.

Ar y dde - rhai o aelodau Sefydliad y Merched, Llansteffan

 

   

Ar y chwith - John, Alan a Sarah yn y lansiad yn Sir Gâr gydag asiantaethau partneriaethol.

Ar y dde - John, Alan a Sarah yn y lansiad yng Nghaerdydd gydag asiantaethau partneriaethol

               

Rydym hefyd wedi cael gwahoddiadau i roi cyflwyniadau mewn sawl cynhadledd a seminar:

 • 'Against Violence & Abuse' (AVA), Llundain
 • 'Community Care Live', Manceinion
 • 'Research in Practice for Adults', Birmingham
 • Seminar Rheolaeth drwy Orfodaeth Heddlu a Chomisiynydd Dyfed Powys, Caerfyrddin
 • Adolygiad ar Ladd Domestig - 'Standing Together against Domestic Violence (STADV)', Lludain
 • Cynhadledd Flynyddol AEA Cymru 2018
 • Cynhadledd Voices4Victims, Stoke on Trent

 

  

Roedd John a Sara hefyd yn rhan o'r gweithgor, a grëwyd gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru a Llywodraeth Cymru, a luniodd yr adroddiad diweddar 'Gwybodaeth a Chanllawiau ar Gam-drin Domestig: Diogelu Pobl Hŷn yng Nghymru'.

Mae gan brosiect Dewis gyfrif prysur ar Drydar. Gobeithiwn ein bod yn newid agweddau er gwell tuag at bobl sydd wedi dioddef camdriniaeth.

Ein henw ar Drydar yw @choiceolderppl felly cofiwch ein dilyn ni.

                

Cewch weld braslun wedi'i symleiddio o elfennau allweddol y prosiect ar y siart isod.

 

                   

2 – Cynllunio dulliau newydd o ymdrin â chyfiawnder

I gyflawni'r amcan hwn, rydym wedi llunio dull newydd o weithio ar sylfaen egwyddorion cyfiawnder adferol. Rydym wedi datblygu ein Gwasanaeth Llesiant, sydd yn bodoli ochr yn ochr â'r dewisiadau cyfiawnder troseddol, sifil a lles.

Lluniwyd y dull hwn o weithio gan aelodau o'r cyhoedd ynghyd ag ymarferwyr lleol o'r trydydd sector a'r Gwasanaethau Cymdeithasol lleol.
Cafodd y ffordd newydd hon o weithio ei theilwra at anghenion a blaenoriaethau'r ardal leol fel y'u pennwyd gan bob un o'r grwpiau cynllunio.

Mae'r Gwasanaeth Llesiant yn darparu dull hyblyg ac adferol o weithio a ddatblygwyd gan y ddau grŵp cynllunio, ac sydd yn cymryd i ystyriaeth yr amgylchiadau gwahanol a geir ym mhob un teulu a phob achos unigol.

Dyma rai o aelodau grwpiau cynllunio Caerdydd (chwith) a Sir Câr (dde)

    

                    

3 - Rhoi'r gwasanaeth Dewis ar waith ac asesu ei effaith

(a) Darparu'r gwasanaeth

     

Un elfen arloesol o'r prosiect yw bod staff sydd wedi cael hyfforddiant llawn hefyd yn rhan ohono.

Cyflogir Gweithiwr Cymorth Dewis (Lynn Rees, chwith) i siarad â phobl hŷn sydd wedi cael niwed gan aelodau o'r teulu ar eu haelwyd eu hun, er mwyn trafod y gwahanol ddewisiadau sydd ar gael iddynt.

Gallai hynny gynnwys cyfeirio'r achos i'r gwasanaeth llesiant a ddarperir gan yr Ymarferwr Dewis (Elize Freeman, dde). Gallai aelodau o deuluoedd y bobl hŷn hefyd gael defnyddio'r gwasanaeth llesiant, os bydd yr unigolyn hŷn yn dymuno hynny.

 

Gall unrhyw asiantaeth gyfeirio pobl hŷn ymlaen i'r prosiect, ond mae'n rhaid i'r unigolion hynny fynd drwy broses asesu risg bresennol y Gwasanaethau Cymdeithasol.

Dim ond pobl a bennwyd ar 'risg is' y mae prosiect yn gallu eu derbyn. Bydd lefel y risg yn dal i gael ei monitro gan y Gweithiwr Cymorth Dewis drwy gydol y broses ymyrryd ac wedyn.

Mae'r Gweithiwr Cymorth a'r Ymarferwr Dewis yn defnyddio dull o weithio sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn er mwyn sicrhau eu bod yn diwallu anghenion yr unigolyn hŷn.

Byddant yn cydweithio â gwasanaethau eraill er mwyn helpu i ddarparu pecyn cyflawn o gymorth i'r bobl hŷn.

Mae Dewis Choice yn darparu gwasanaeth cwbl gynhwysol, gan gefnogi unigolion o ystod o gefndiroedd ethnig a rhywiol amrywiol

Ar gyfiawnder a hawliau dynol y mae prosiect Dewis yn canolbwyntio; bydd unrhyw anghenion lles yn cael eu trosglwyddo i'r trydydd sector.

Darperir cymorth i'r rhai sy'n cymryd rhan yn y prosiect am gyfnod hyd at 12 mis.

                  

(b) Pwyso a Mesur
Bydd y prosiect yn cloriannu pa mor effeithiol yw pob agwedd ar y gwasanaeth Dewis mewn sawl ffordd:

 • Bydd y tîm ymchwil yn trafod â'r rhai sy'n cymryd rhan i weld pa mor fodlon y maen nhw â'r gwasanaeth, ydyn nhw'n teimlo eu bod wedi cael eu grymuso, ac i ba raddau y maent yn rhan o'r broses benderfynu.
 • Bydd y ddau Weithiwr Cymorth Dewis a'r Ymarferwr Dewis yn rhoi eu sylwadau ar unrhyw newidiadau y maen nhw'n eu gweld yn anghenion cyswllt a grymuso'r dioddefwr. Cymerir camau niferus i asesu materion sy'n berthnasol i ddiogelwch, grymuso a rheoli.
 • Mae'n bosib y gofynnir i'r rhai sy'n cymryd rhan gadw dyddiadau adfyfyriol ar unrhyw gyfrwng o'u dewis yn ystod y broses, yn ogystal â gofyn iddynt gyfarfod â'r tîm ymchwil.
 • Bydd 'llwyddiant' y broses adferol yn cael ei fonitro ar ôl chwe mis.

 

4 - Rhannu'r hyn a ddysgir a lledaenu canlyniadau'r ymchwil

Bydd canlyniadau'r prosiect yn cael eu lledaenu mewn cynadleddau penodol a anelir at ymarferwyr, academyddion a'r cyhoedd. Yn ein barn ni, mae rhannu'r hyn a ddysgir am fenter Dewis yn rhan hanfodol o'r prosiect.

Bydd pecyn hyfforddi aml-gyfryngol yn cael ei gynhyrchu ar gyfer ymarferwyr. Bydd canlyniadau'r ymchwil yn bwydo i waith datblygu canllawiau ar ymatebion priodol i achosion o gam-drin a niweidio. Bydd y pecyn yn darparu gwybodaeth am hybu perthnasau iach wrth heneiddio.