Cysylltiadau Diogelu Oedolion yng Nghymru

Cysylltiadau Diogelu Oedolion yng Nghymru

Os ydych chi’n amau bod person hŷn yn cael ei gam-drin neu os ydych chi’n teimlo eich bod yn cael eich cam-drin eich hun, cysylltwch â’r Tîm Diogelu / Amddiffyn Oedolion yn eich Awdurdod Lleol. Mae’r manylion cyswllt i’w gweld isod.

Ynys Môn

http://www.ynysmon.gov.uk/iechyd-a-gofal/gwasanaethau-oedolion/diogelu-ac-amddiffyn-oedolion-bregus-pova?redirect=false  

I hysbysu am amheuaeth o gam-drin, cysylltwch â:

Gwasanaethau Cymdeithasol: (01248) 752752
Argyfwng allan o oriau: (01248) 353551

Ebost: duty@ynysmon.gov.uk

Blaenau Gwent

http://www.blaenau-gwent.gov.uk/CYM/health/3205.asp

I hysbysu am amheuaeth o gam-drin, cysylltwch â:

Canolfan Gyswllt: (01495) 315700
Tîm Dyletswydd Brys y Gwasanaethau Cymdeithasol: 0800 328 4432
Cydlynydd Amddiffyn Oedolion: (01495) 354613
Uned Atgyfeirio POVA yr Heddlu: Achosion Brys: 999, Achosion Eraill: 101, Ymholiadau Cyffredinol: (01633) 838111

Pen-y-bont

http://www1.bridgend.gov.uk/cy/gwasanaethau/adult-services/safeguarding-adults-from-abuse.aspx

I hysbysu am amheuaeth o gam-drin, cysylltwch â:

Tîm Diogelu Oedolion: (01656) 642477 (9am i 5pm Llun – Iau a 9am i 4.30pm Gwener.)

Caerffili

http://www.caerphilly.gov.uk/Services/Services-for-adults-and-older-people/Keeping-adults-and-older-people-safe/Report-your-concerns

I hysbysu am amheuaeth o gam-drin, cysylltwch â:

Gwasanaethau Cymdeithasol: 0808 100 2500

Caerdydd

https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Iechyd-a-gofal-cymdeithasol/Oedolion-a-phobl-hyn/Sut-i-roi-gwybod-am-amheuaeth-fod-oedolyn-yn-cael-ei-gam-drin/Pages/Sut-i-roi-gwybod-am-amheuaeth-fod-oedolyn-yn-cael-ei-gam-drin.aspx  

Os ydych chi’n byw yn eich cartref eich hun neu gartref eich teulu a bod pobl yn ymweld â chi i’ch helpu, cysylltwch â’r tîm amddiffyn oedolion agored i niwed (POVA): 029 2233 0888 
Llun – Iau 8.30am - 5pm, Gwener 8.30am - 4.30pm

Os ydych am roi gwybod am rywbeth y tu allan i’r oriau hyn, cysylltwch â'r tîm argyfwng ar ddyletswydd ar 029 2078 8570

Pwy allaf i gysylltu â nhw?

  • Os ydych chi’n cael eich cam-drin, neu os ydych yn pryderu y gallai rhywun rydych chi’n ei adnabod fod mewn perygl o gael ei gam-drin, dylech gysylltu â’r Llinell Gofal, ar y rhif hwn 01267 224466. Bydd y Llinell Gofal yn ateb eich galwad, 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.
  • Os ydych chi neu'r sawl sy'n cael ei gam-drin mewn perygl dybryd, dylech gysylltu â'r Heddlu drwy ffonio 999.
  • I gael cyngor, gallwch gysylltu â’r Tîm Diogelu ar 01267 228944, rhwng 9 a 5 ddydd Llun i ddydd Iau, neu rhwng 9 a 4.30 ar ddydd Gwener
  • Fel arall, gallwch ysgrifennu at y Tîm Diogelu yn y cyfeiriad hwn:
    Y Tîm Diogelu, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin, SA31 1LE
  • Neu anfon ebost: Safeguarding@carmarthenshire.gov.uk

Ceredigion

https://www.ceredigion.gov.uk/index.cfm?articleid=3439

I hysbysu am amheuaeth o gam-drin, cysylltwch â:

Canolfan Gyswllt: (01545) 574000

Conwy

http://www.conwy.gov.uk/section.asp?cat=4793

I hysbysu am amheuaeth o gam-drin, cysylltwch â:

Gwasanaethau Cymdeithasol: (01492) 576333 
Y tu allan i oriau: (01492) 515777

Sir Ddinbych

https://www.denbighshire.gov.uk/cy/preswyliwr/iechyd-a-gofal-cymdeithasol/oedolion-a-phobl-hyn/adrodd-amheuaeth-o-gam-drin-oedolion.aspx

I hysbysu am amheuaeth o gam-drin, cysylltwch â:

Llun - Gwener 9am - 5pm: (01824) 712900 
Gyda’r nos a phenwythnosau: 0845 053 3116

Sir y Fflint

http://www.flintshire.gov.uk/en/Resident/Social-Services/Adult-Abuse.aspx

I hysbysu am amheuaeth o gam-drin, cysylltwch â:

Gwasanaethau Cymdeithasol i oedolion: (01352) 702000
Police: 0845 6071002 (Y tu allan i oriau)

Gwynedd

http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Social-Services/Adult-Abuse-Welsh.aspx  

I hysbysu am amheuaeth o gam-drin, cysylltwch â

Gwasanaethau Cymdeithasol: 01766 772577

Yr Heddlu: 0845 6071002

I hysbysu am amheuaeth o gam-drin, cysylltwch â:

Swyddog Dyletswydd, Uned Diogelu: (01685) 724539.

Rhwng 8.30 am a 5pm Llun – Iau a 8.30 i 4.30pm Gwener.
Tim Dyletswydd Argyfwng: (01443) 743665 (y tu allan i oriau swyddfa yn unig)

Sir Fynwy

http://www.monmouthshire.gov.uk/home/care-and-support/new-draft-pages/keeping-safe

I hysbysu am amheuaeth o gam-drin, cysylltwch â:

Os ydych yn hysbysu am oedolyn mewn perygl sy’n byw yn Ne Sir Fynwy, gallwch siarad â rhywun ar y rhif 01291 635666.

Os ydych yn hysbysu am oedolyn mewn perygl sy’n byw yn ardal y Fenni, gallwch siarad â rhywun ar y rhif 01873 735885.

Os ydych yn hysbysu am oedolyn mewn perygl sy’n byw yn ardal Trefynwy, gallwch siarad â rhywun ar y rhif 01600 775100.

Y tu allan i oriau swyddfa cysylltwch a Thîm Dyletswydd Argyfwng y Gwasanaethau Oedolion ar 0800 3284432

Castell Nedd Port Talbot

http://www.npt.gov.uk/default.aspx?page=1896&lang=cy-gb

I hysbysu am amheuaeth o gam-drin, cysylltwch â:

Gwasanaethau Cymdeithasol: (01639) 765505
Tîm Dyletswydd Argyfwng: 01639 895455 (5.30pm i 1.30am (yn ystod yr wythnos) 9am i 1.30am (Sadwrn/Sul/Gŵyl y Banc) 
1.30am i 8.30am: Cysylltwch drwy’r Heddlu.

Casnewydd

http://www.newport.gov.uk/_dc/index.cfm?fuseaction=socialcare.vulnerableadults

I hysbysu am amheuaeth o gam-drin, cysylltwch â:

Timau Dyletswydd a Gwaith Cymdeithasol: (01633) 656656
Tîm Dyletswydd Argyfwng De Ddwyrain Cymru: 0800 328 4432 (Y tu allan i oriau)

Sir Benfro

http://www.pembrokeshire.gov.uk/content.asp?nav=1210,1231,1242&language=

I hysbysu am amheuaeth o gam-drin, cysylltwch â:

Tîm Amddiffyn Oedolion: (01437) 764551 (Llun - Gwener yn ystod oriau swyddfa)
Y tu allan i oriau: 08708 509508 neu’r Heddlu: 0845 3302000

Powys

http://www.powys.gov.uk/cy/adult-social-care/rhoi-gwybod-am-gamdrin-oedolion/

I hysbysu am amheuaeth o gam-drin, cysylltwch â:

Gwasanaethau Cymdeithasol: 0845 6027050
Heddlu  - 08453 302000

Rhondda Cynon Taf

http://www.rctcbc.gov.uk/en/healthsocialcare/abuse/protectionofvulbnerableadults/protectionofvulnerableadults.aspx

I hysbysu am amheuaeth o gam-drin, cysylltwch â:

Cydlynydd Amddiffyn Oedolion -  01443 425425 

I gysylltu â’r gwasanaethau gofal cymdeithasol y tu allan i oriau swyddfa cysylltwch â’r Tîm Dyletswydd Argyfwng - 01443 743665

Abertawe

http://www.abertawe.gov.uk/article/9832/Diogelu-Oedolion-pryderi-am-gam-drin-posibl

I hysbysu am amheuaeth o gam-drin, cysylltwch â:

Gwasanaethau Cymdeithasol: (01792) 636854

Torfaen

http://www.torfaen.gov.uk/en/HealthSocialCare/Keeping-Children-and-Adults-Safe/Safeguardingvulnerableadults/Protection-of-Vulnerable-Adults.aspx

I hysbysu am amheuaeth o gam-drin, cysylltwch â:

Uned Diogelu: (01495) 762200

Bro Morgannwg

http://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/living/social_care/adult_services/adult_protection/adult_protection.aspx

I hysbysu am amheuaeth o gam-drin, cysylltwch â:

Cyswllt OneVale: (01446) 700111

Wrecsam

https://www.wrexham.gov.uk/welsh/council_w/social_services/carers_w/wellbeing.htm

I hysbysu am amheuaeth o gam-drin, cysylltwch â:

Tîm Asesu Cyswllt y Gwasanaethau Cymdeithasol: (01978) 265083
Y tu allan i oriau: (01352) 753403
Yr Heddlu: 0845 607 1002