Grwpiau trafod

Byddem yn gwerthfawrogi’ch barn am agweddau amrywiol ar heneiddio

Mae gennym ddiddordeb mewn casglu barn pobl ynghylch agweddau ar les, ac ymagweddau tuag at heneiddio (eu barn hwy a’r modd y mae cymdeithas yn gweld pobl hŷn), a beth y maen nhw’n ei deimlo yw perthynas iach.

I’n helpu â hyn, rydym yn chwilio am bobl a fyddai â diddordeb mewn cymryd rhan mewn trafodaeth i grŵp bach, a fydd yn edrych ar amrywiaeth o bynciau megis ymagweddau tuag at heneiddio; sut y caiff pobl hŷn eu portreadu ar y teledu ac mewn ffilmiau; y mythau ynghylch pobl hŷn; anabledd a phobl hŷn ac a yw hi’n fwy anodd gofyn am gymorth wrth i chi fynd yn hŷn. 

Hoffai Dewis Choice wahodd pobl, o unrhyw oedran, i ddweud wrthym beth yr hoffent ei gael a’r hyn y maent yn ei werthfawrogi yn eu perthynas ag aelodau o’u teulu ehangach – nid eu partneriaid neu’u priod yn unig.

Hoffem gael eich cymorth i gasglu gwybodaeth er mwyn hyrwyddo achos y genhedlaeth hŷn yn ein prosiect ar gynyddu dewisiadau i bobl sy’n wynebu amgylchiadau teuluol anodd.

Gallwch rannu eich barn naill ai’n unigol neu’n rhan o grŵp.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth lawrlwythwch y daflen wybodaeth gan ddefnyddio’r ddolen isod a chysylltu â’r prosiect ar 01970 622516, neu drwy e-bostio choice@aber.ac.uk

Information on discussion groups