Newyddion 2

Lansio gwybodaeth a chanllawiau newydd ar gam-drin domestig

Mehefin 22ain 2017

Gwybodaeth a chanllawiau ar gam-drin domestig: Diogelu Pobl Hŷn yng Nghymru

 

Lansiodd Carl Sargeant, AC ac Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros Gymunedau a Phlant, a Sarah Rochira, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, wybodaeth a chanllawiau newydd ar gam-drin domestig: Diogelu Pobl Hŷn yng Nghymru.

Cafodd y canllawiau eu creu er mwyn galluogi gweithwyr proffesiynol yng ngwasanaethau cyhoeddus Cymru i weithio’n fwy effeithiol gyda phobl hŷn sy’n dioddef cam-drin domestig, neu sydd wedi ei ddioddef yn y gorffennol.

Mae prosiect Dewis/Choice yn falch iawn fod dau aelod o’r tîm, John Williams a Sarah Wydall, yn perthyn i’r gweithgor a fu’n cynorthwyo i lunio’r canllawiau hyn.

Gellir lawrlwytho copi o’r canllawiau o wefan Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru neu drwy ddilyn y ddolen gyswllt hon:

Gwybodaeth a chanllawiau Llywodraeth Cymru a Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru ar gam-drin domestig: diogelu pobl hŷn yng Nghymru

 

 

 

Diwrnod Ymwybyddiaeth Fyd-eang y Cenhedloedd Unedig o Gam-drin Pobl Hŷn – Mehefin 15fed 2017

Dydd Iau, Mehefin 15fed 2017 yw’r 12fed Diwrnod Ymwybyddiaeth Fyd-eang o Gam-drin Pobl Hŷn, a bu tîm Dewis/Choice wrthi’n brysur yn codi ymwybyddiaeth ac yn gweithredu i fynd i’r afael â rhai o’r problemau.

“Tra bo’r boblogaeth hŷn yn cynyddu yn gyflym, mae nifer o fylchau yn bodoli yn yr ystadegau a’r data sy’n ymwneud â heneiddio, sy’n effeithio ar y gallu i ddatblygu polisïau a rhaglenni wedi’u targedu sy’n wynebu heriau sy’n ymwneud â heneiddio.” (Y Cenhedloedd Unedig, 2017)

Buom yn cwrdd ag unigolion a grwpiau cymunedol i drafod rhai o’r mythau a’r ystrydebau y mae cymdeithas yn eu gosod ar bobl hŷn. Roedd y grwpiau ffocws yn arbennig o boblogaidd, a’r aelodau yn awyddus i herio problemau difrifol, gyda dogn iach o hiwmor, ac ambell enghraifft wych o nodweddion cadarnhaol heneiddio.

Grŵp ffocws trafod Prifysgol y Drydedd Oes gydag Elize Freeman   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   “Sicrhau cyfranogiad oedolion hŷn wrth roi terfyn ar erledigaeth.” (Y Cenhedloedd Unedig, 2017) 

 

Yn y lansiad yng Nghaerdydd yn Ionawr 2017, fe wnaethom gyflwyno Carmel, ein Gweithiwr Cymorth Dewis/Choice ymroddedig. Mae Carmel bellach yn derbyn atgyfeiriadau ac wedi dechrau gweithio’n uniongyrchol gyda phobl hŷn, i drafod y dewisiadau sydd ar gael iddynt ac i’w cefnogi wrth iddynt wneud penderfyniadau a dod o hyd i wasanaethau.

Mae’r prosiect yn edrych ymlaen at groesawu Marcia Vale o Gymdeithas Alzheimer’s, ar Orffennaf 18fed, i ddarparu hyfforddiant cyfeillion dementia ar gyfer y tîm, gwirfoddolwyr prosiectau, a myfyrwyr, gan helpu i wneud Cymru yn lle cyfeillgar i fyw ar gyfer pobl sy’n dioddef o dementia.

 

 

 

 

 

Gofal yn y Gymuned yn fyw - Ebrill 2017

Gwahoddwyd tîm Dewis/Choice i roi cyflwyniad yn nigwyddiad Gofal yn y Gymuned yn fyw 2017 ym Manceinion.

Dyma’r digwyddiad gofal cymdeithasol mwyaf yn y DU ac mae’n denu miloedd o weithwyr proffesiynol ym maes gofal cymdeithasol bob blwyddyn.
Cynlluniwyd y digwyddiad er mwyn darparu hyfforddiant, dosbarthiadau meistr, cyfleoedd recriwtio a rhwydweithio.
Trwy fynychu’r digwyddiad, roedd unigolion yn cael clywed am yr arfer gorau diweddaraf gan gyrff cenedlaethol allweddol ac arweinwyr agweddau.

Rebecca ac Elize oedd yn cynrychioli tîm Dewis/Choice ac mae eu gwaith ymchwil yn cael ei gyflawni yn y Ganolfan Astudio Heneiddio, Cam-drin ac Esgeulustod.
Rhannodd Rebecca wybodaeth arbenigol ar weithio gyda, a chefnogi, pobl hŷn sydd wedi goroesi cam-drin domestig a chyflwynodd Elize y Prosiect Dewis/Choice arloesol. Cafwyd derbyniad da iawn i’r ddwy sgwrs a thrafodaethau ar drosedd gudd cam-drin domestig ymhlith pobl hŷn.

Roedd tîm Dewis/Choice yn falch o roi cyflwyniad i gynulleidfa fawr ac i gyfrannu at lwyddiant mawr y digwyddiad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digwyddiad Diwrnod Rhyngwladol Menywod

Trefnwyd digwyddiad Diwrnod Rhyngwladol Menywod ar Fawrth 15fed, yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd gan Women Connect First.

Roedd gan y prosiect stondin yn y digwyddiad eleni, a bu’n llwyddiant mawr. Roedd Carmel ac Elize yno, a bu’r ddwy yn siarad â nifer o bobl am y prosiect a’n gobaith o gynnal grwpiau trafod yng Nghaerdydd i edrych ar wahanol agweddau ar heneiddio a pherthnasau iach.

Torrodd y digwyddiad record newydd eleni oherwydd bod yno 38 o stondinau a thros 400 o wahoddedigion, yn cynnwys menywod, dynion a phlant o’r gymuned ehangach, o Gaerdydd yn ogystal â Chasnewydd.

Roedd yr Arglwydd Faer, Y Cynghorydd Monica Walsh, ac Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip, Jane Hutt AC, yn bresennol yn y digwyddiad er gwaethaf eu rhaglenni prysur.

  

 

 

Darlith Gyhoeddus Margaret Flynn

 

Roeddem yn falch iawn o’r ymateb gwych i ddarlith Dr Margaret Flynn ar Fawrth 22ain. Teitl y sgwrs oedd, "The imperfect art of safeguarding: learning from two reviews".

Roedd y gynulleidfa fawr yn werthfawrogol iawn ac yn cynnwys ymarferwyr o ystod eang o ddisgyblaethau, aelodau’r cyhoedd a staff y brifysgol.

Y pwnc dan sylw oedd cam-drin sefydliadol yn ysbyty Winterbourne View ac esgeuluso pobl hŷn a oedd yn byw mewn cartrefi gofal yng Ngwent, sef ymchwiliad Ymgyrch Jasmine.

Traddododd Margaret ddarlith graff ar y ddau adolygiad, gan sicrhau ei bod hi’n procio’r meddwl ac yn cadw cydbwysedd, a thynnodd sylw at agweddau erchyll a phryderus y ddau achos.

 

 

Ymhlith y gwersi y tynnodd sylw atynt o’r ddau adolygiad oedd:

-  Materion gwyliadwriaeth pryderus a rhyfedd

-  Nid oes hanes da i ffydd mewn addewidion i ddiwygio

-  Rhy aml, “Arhoswch i weld” = rhy ychydig rhy hwyr

-  Nid yw sgandalau yn trwsio dim yn barhaol

-  Ni all dinasyddion ddibynnu ar gydwybod perchenogion cartrefi gofal i ddarparu gofal a chefnogaeth werthfawr i bobl hŷn fregus

-  Ystyrir bod grwpio pobl hŷn sy’n dioddef o dementia gyda’i gilydd mewn cartrefi penodol, heb ddigon o staff sydd wedi’u rheoli, eu hyfforddi a’u goruchwylio’n ddigonol, heb dystiolaeth yn arfer derbyniol ar sail eu hanghenion tebyg

Bydd y ddolen gyswllt isod yn eich galluogi i wrando ar ddarlith Margaret a’r sesiwn Holi ac Ateb a ddilynodd, a gweld y sleidiau a ddefnyddiodd ar yr un pryd.

 
Lawrlwythwch sain a sleidiau darlith Margaret Flynn

Isod, fe welir Margaret (ar y dde) yn siarad gydag Eurwen Booth (ar y chwith) un o wirfoddolwyr y prosiect a Jeremy Newman, Cydlynydd y Prosiect.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isod fe welir Margaret gyda dwy o’r gwirfoddolwyr o blith y myfyrwyr a fu’n helpu ar y noson.

O’r chwith i’r dde: Helen Holt, Margaret Flynn ac Afsaneh Shahrokh.

 

Dr Margaret Flynn yw Cadeirydd Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol (Cymru) a chyd-olygydd Journal of Adult Protection; mae ganddi gyfoeth o wybodaeth ynglŷn â diogelu oedolion.

Hi wnaeth gynnal yr adolygiad achos difrifol i’r cam-drin corfforol a seicolegol a ddioddefwyd gan bobl ag anableddau dysgu ac ymddygiad heriol yn Ysbyty Winterbourne View yn ne Swydd Gaerloyw.

Yn Rhagfyr 2013, fe wnaeth Prif Weinidog Cymru ei chomisiynu i gynnal adolygiad o esgeuluso pobl hŷn mewn cartrefi gofal yng Ngwent, sef ymchwiliad Ymgyrch Jasmine.

 

 

Cynhadledd Ymchwil mewn Ymarfer i Oedolion

Roedd aelodau’r prosiect yn bresennol yng Nghynhadledd Ymchwil mewn Ymarfer i Oedolion, ‘Ymarfer gofal cymdeithasol ar sail cryfderau gyda phobl hŷn: Cynhadledd Bartneriaeth’ ar Fawrth 16eg.

Bu Sarah, Rebecca ac un o’n gwirfoddolwyr, Eurwen Booth, yn helpu i redeg gweithdy gyda Dr Lucy Knight, ar y pwnc ‘Gweithio gyda cham-drin ar sail cryfderau’.

O’r chwith i’r dde – Sarah Wydall a Rebecca Zerk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu’r tîm yn edrych yn benodol ar sut orau i gynorthwyo pobl hŷn i gael mynediad at gyfiawnder.

Roedd y diwrnod yn un diddorol a oedd yn procio’r meddwl, yn ôl y tîm, a chafwyd amrywiaeth o gyflwyniadau ardderchog gan siaradwyr megis Lyn Romeo, Prif Weithiwr Cymdeithasol, Dr Alisoun Milne, Jeremy Porteus, Dr Lucy Knight, Prof Jill Manthorpe, Imogen Blood a Chadeirydd y digwyddiad, Dez Holmes, o Ymchwil mewn Ymarfer i Oedolion.

Isod - Imogen Blood – yn siarad am, 'Risk enablement ad assets based work with older people’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isod – Dr Alisoun Milne, yn siarad am bwysigrwydd gwaith cymdeithasol da gyda phobl hŷn.

 

Cynhadledd Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys ar 'Gwneud rheolaeth drwy orfodaeth yn drosedd: ymestyn amddiffyniad dioddefwyr'.

Roedd y prosiect yn falch o dderbyn gwahoddiad Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, i roi cyflwyniad yn y seminar hwn, a gynhaliwyd ar Ddydd Gŵyl Dewi, Mawrth 1af.

Y prif siaradwr oedd yr Athro Evan Stark, a fathodd y term, ‘rheolaeth drwy orfodaeth’, ac a chwaraeoedd brif rôl yn yr ymgynghoriad â llywodraeth y DU a arweiniodd at ddrafftio’r drosedd o reolaeth drwy orfodaeth.

Rhoddodd Sarah gyflwyniad ar, ‘Domestic abuse and older people – a case of a few surprises’.

Gellir lawrlwytho copi o gyflwyniad Sarah trwy ddilyn y ddolen gyswllt hon:
Cyflwyniad ar reolaeth drwy orfodaeth

Ymhlith y siaradwyr eraill roedd, Eleri Butler, Prif Swyddog Gweithredol, Cymorth i Ferched Cymru, John Lloyd, Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS) Cymru a Sarah, un o ddioddefwyr-oroeswyr rheolaeth drwy orfodaeth.

Cyflwynwyr yn y gynhadledd:

O’r chwith i’r dde: Yr Athro Evan Stark, Dafydd Llywelyn, Eleri Butler, Sarah, Sarah Wydall, John Lloyd

Newyddion

 Lansiad yng Nghaerdydd, Ionawr 25ain 2017

 

Roeddem wrth ein bodd o fedru lansio’r prosiect yn swyddogol yng Nghaerdydd ddydd Mercher, Ionawr 25ain, gyda chyflwyniad i ymarferwyr, asiantaethau partner a sefydliadau o’r sectorau statudol a’r trydydd sector, a rhai o’n gwirfoddolwyr.

Roedd yn gyfle gwych i atgoffa pawb fod yr angen ar gyfer prosiect Dewis/Choice mor gryf yn y lle cyntaf, yn ogystal â rhoi diweddariad o’n gwaith hyd yn hyn.

 

 

 

Ymchwil blaenorol – ewch i dudalennau Ymchwil y wefan hon i weld dolenni cyswllt i adroddiadau perthnasol, blaenorol aelodau o’r tîm prosiect.

Cyflwyniad yn y lansiad – Rhoddodd Rebecca Zerk a Sarah Wydall o’r prosiect gyflwyniad yn y cyfarfod. Trafodwyd ymchwil blaenorol yn ogystal ag amlinellu amcanion y prosiect, ein sefydliadau partner, enghreifftiau o’r gweithgareddau i godi ymwybyddiaeth, ymgyrchoedd cyhoeddusrwydd a defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol. Hefyd ein bod yn defnyddio gwirfoddolwyr ac wedi cynnal grwpiau ffocws gan edrych ar heneiddio’n gadarnhaol a pherthnasau iach ymhlith pobl hŷn.  Amlinellwyd hefyd sut y byddwn yn rhannu’r wybodaeth ar ddiwedd y prosiect.

Gallwch weld cyflwyniad Sarah trwy ddilyn y ddolen gyswllt hon:

https://www.periscope.tv/Wydall69/1kvJpdoeLooJE

Swyddog Cefnogi Dewis/Choice – cyflwynwyd ein Swyddog Cefnogi Dewis/Choice, Carmel Boston, a welir isod gyda Sarah Wydall. 

Mae Carmel wedi bod yn gwneud gwaith gwych yn ymweld â grwpiau cymunedol ledled Caerdydd, yn codi ymwybyddiaeth o’r prosiect ac yn cydgysylltu â’r Gwasanaethau Cymdeithasol a’r heddlu. Mae hi bellach yn edrych ymlaen at weithio gyda chleientiaid, gan sicrhau eu bod yn gwbl ymwybodol o’r dewisiadau sydd ar gael iddynt ac yn cael eu cynnwys ym mhob penderfyniad sy’n cael ei wneud.

Isod, fe welir Sarah Wydall (ar y chwith) a Carmel Boston (ar y dde).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siaradwyr gwadd – diolch i Sarah Rochira, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, a Bernie Bowen-Thomson, cyd-Brif Swyddog Gweithredol Cymru Ddiogelach am roi cyflwyniad yn y cyfarfod.

Ar ôl y cyfarfod, cyfeiriodd nifer o bobl at y ffaith fod agweddau ar araith Sarah Rochira wedi gwneud iddynt werthfawrogi’n fwy nag erioed pa mor gymhleth ydyw i ymdrin â cham-drin pobl hŷn. Yr adran o araith Sarah a wnaeth daro’r hoelen ar ei phen oedd ei chwestiwn, ‘pa mor bell fyddai’n rhaid i fy mab fynd (pe bai’n ei cham-drin hi), cyn y byddwn yn dweud amdano?’

Byddwn yn gweithio’n agos yn ardal Caerdydd gyda Chymru Ddiogelach, a hoffem ddiolch iddynt am eu cefnogaeth ac am gael defnyddio eu swyddfeydd ar gyfer y cyfarfod lansio.

Diolch i’r Loteri Fawr!!

Manteisiwyd hefyd ar y cyfle yng Nghaerdydd i ddiolch yn gyhoeddus i’r Loteri Fawr am eu nawdd sylweddol ar gyfer y prosiect - £890,000. Isod, fe welir Sarah Rochira ac Alan Clarke (Prosiect Dewis/Choice) yn dangos y siec!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y gacen – Rydym hefyd yn ddiolchgar i Charis Cakes, Caerdydd am roi’r gacen Dewis/Choice, a welir isod yn nwylo diogel (o’r chwith i’r dde), John Williams, Sarah Wydall ac Alan Clarke, (ill tri o’r prosiect Dewis/Choice), cyn iddi gael ei thorri gan dri o’n gwirfoddolwyr a’i bwyta gan y gwahoddedigion!

           

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sioe radio Age Speaks

 

Chwefror 16eg 2017
Roedd Sarah Wydall o Brosiect Dewis/Choice yn westai ar sioe radio Age Speaks yn ddiweddar; mae’r sioe yn cael ei darlledu gan East London Radio (ELR) a’i chyflwyno gan Mervyn Eastman. Sioe drafod wythnosol sy’n cael ei recordio ymlaen llaw ydyw, yn cael ei chyflwyno gan Mervyn, yn trafod pynciau sy’n ymwneud ag oedran a heneiddio.

Dilynwch y ddolen gyswllt hon i wrandro ar y sioe yn ei chyfanrwydd: https://www.mixcloud.com/EastLondonRadio/age-speaks-meets-sarah-wydall/

Mae Sarah yn trafod gwaith arloesol Prosiect Dewis/Choice a’r ymchwil y tu ôl iddo.

Mae Sarah hefyd yn sôn am waith diflino unigolion ac asiantaethau sy’n gweithio ym maes cam-drin domestig a cham-drin pobl hŷn, sy’n cefnogi gwaith y prosiect.

Mae’r ystod o bynciau a drafodir, a’r amseroedd y cawsant eu trafod yn ystod y rhaglen, fel a ganlyn:

Gwaith Hafan Cymru – Yn dechrau ar 10 munud 30 eiliad

Canfyddiadau’r astudiaeth ‘Mynediad at Gyfiawnder’ – Yn dechrau ar 12 munud 50 eiliad

Mynediad at Gyfiawnder a Gwasanaethau – Yn dechrau ar 21 munud 30 eiliad

Rhwydwaith Pobl Hŷn a Heneiddio (OPAN) – Yn dechrau ar 23 munud

Troseddau yn erbyn, a cham-drin, pobl hŷn yng Nghymru.
Astudiaeth a gomisiynwyd gan Sarah Rochira, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru – 
Yn dechrau ar 25 munud 50 eiliad

Rôl y Swyddog Cefnogi Dewis/Choice – Yn dechrau ar 28 munud 50 eiliad

Gweithio gyda’r Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghaerdydd a Sir Gaerfyrddin – Yn dechrau ar 32 munud

Opsiynau cefnogi sydd ar gael – adferol, troseddol, sifil a lles – Yn dechrau ar 33 munud 30 eiliad

Sut y defnyddiodd y prosiect grwpiau dylunio ac aelodau’r gymuned – Yn dechrau ar 39 munud 50 eiliad

Cynghorydd Trais Domestig Annibynnol – Yn dechrau ar 41 munud 40 eiliad

Pynciau gallu meddyliol a defnyddio eiriolwyr – Yn dechrau ar 44 munud

Dioddefwyr sy’n ddynion –Yn dechrau ar 48 munud

Pam mae dioddefwyr cam-drin pobl hŷn yn amharod i gyhuddo aelodau’r teulu – Yn dechrau ar 50 munud

Pobl Hŷn a Gweithredaeth – Yn dechrau ar 58 munud

Gwneud cam-drin pobl hŷn yn drosedd – Yn dechrau ar 1 awr a 4 munud            

Perthnasau Iach ymhlith pobl hŷn – Yn dechrau ar 1 awr a 0 munud

Diogelu a Cham-drin Domestig yng Nghymru – Yn dechrau ar 1 awr a 9 munud

Symud ymlaen gyda phrosiect Dewis/Choice – Yn dechrau ar 1 awr ac 11 munud

 

Sarah Bainbridge Chwefror 3ydd 2017

Wythnos 4

Sarah Bainbridge

 

Dwi ddim yn gwybod i ble’r aeth y pedair wythnos ddiwethaf, ac rwy’n teimlo’n eithaf trist fod fy lleoliad wedi dod i ben, er y byddaf yn parhau i wirfoddoli ar gyfer y prosiect yn y dyfodol.

Rwyf wedi dysgu cymaint yn ystod fy nghyfnod byr yma, nid yn unig ynglŷn ag amcanion y prosiect, a’r weinyddiaeth sydd ynghlwm wrth redeg y math hwn o brosiect, ond hefyd am y pynciau niferus, cymhleth sy’n ymwneud â cham-drin pobl hŷn, ac am y gwahanol asiantaethau sy’n gweithio gyda phobl hŷn.

Hoffwn ddiolch i’r tîm am eu croeso, ac am ddioddef fy nghwestiynau di-ben-draw (ac am yfed yr holl goffi). Mae’r wybodaeth a’r profiad a gefais yn ystod y pedair wythnos ddiwethaf, gan y tîm a phobl broffesiynol eraill, wedi bod yn amhrisiadwy. Gwelais y fath angerdd yn perthyn i’r bobl hynny, ac mae hynny’n beth heintus, a fy nod innau fydd datblygu fy ngyrfa gyda’r un angerdd â’r bobl y bûm yn gweithio gyda nhw.

Diolch bawb.

 

Wythnos 3

Yn ystod fy nhrydedd wythnos ar y prosiect, bûm wrthi’n helpu’r tîm i baratoi ar gyfer y lansiad yng Nghaerdydd, a gynhaliwyd ddydd Mercher, Ionawr 25ain yn swyddfeydd Cymru Ddiogelach.

Roedd yn ddigwyddiad arbennig ac roedd yn anrhydedd i mi gael bod yn rhan ohono (er gwaethaf gorfod codi’n gynnar); roeddwn yn falch iawn a mwynheais yn fawr. Cefais fy syfrdanu wrth wrando ar y tîm a’r siaradwyr gwadd yn siarad am yr hyn y mae’r prosiect yn ei olygu iddynt hwythau, darparwyr gwasanaethau, llunwyr polisi ac wrth gwrs, yn bennaf oll i bobl hŷn yng Nghymru.

Ar ôl y cyflwyniad, roedd yn hyfryd i gwrdd a siarad â rhai o’r darparwyr gwasanaeth a phobl broffesiynol, ac roedd hi’n wych i weld cynifer o wahanol asiantaethau yn dod at ei gilydd i gefnogi’r prosiect, ac yn ffurfio partneriaethau agos sy’n hanfodol ar gyfer ymarfer effeithiol. Cofiwch edrych ar y wefan am adroddiad llawn o’r diwrnod lansio, a fydd yn cael ei bostio yn ystod y dyddiau nesaf.

Rhoddwyd y gacen arbennig (a welir isod) yn garedig iawn gan Charis Cakes, Caerdydd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agweddau Adferol– Cyfarfodydd Grŵp Teulu

Ysgrifennwyd gan Sarah Bainbridge

Yr wythnos hon, mynychais Hyfforddiant ar Gyfarfodydd Grŵp Teulu, sy’n gwrd achrededig, a gynhaliwyd yn swyddfa Cymru Ddiogelach yng Nghaerdydd. Mwynheais fy amser ar y cwrs yn fawr a chwrdd â phobl gwbl anhygoel, a oedd yn wybodus iawn yn eu meysydd ac yn arbennig o gyfeillgar a chefnogol fel grŵp.

Rwyf wedi dysgu cymaint am gam-drin pobl hŷn, trais domestig, iechyd meddwl a’r pynciau llu sy’n gysylltiedig â’r rhain, a hefyd sut y gall y rhain effeithio ar deulu, ffrindiau a chymdogion. Rwyf wedi ysgrifennu amlinelliad cryno o’r hyfforddiant isod, a gobeithiaf y bydd yn ddiddorol ac yn ddefnyddiol i wirfoddolwyr a/neu ymarferwyr eraill sy’n ystyried dilyn yr hyfforddiant hwn yn y dyfodol.

 

Diwrnod 1 – Dydd Mawrth, Ionawr 17eg

Ar ôl cyflwyniadau byr, trafododd Linda Tapper, ein hyfforddwraig, hanes Cyfarfodydd Grŵp Teulu, a sut y datblygodd o fodoli’n bennaf ar gyfer gwasanaethau ieuenctid i gwmpasu agweddau eraill, megis oedolion bregus. Dywedwyd wrthym sut y gall alluogi aelodau teuluoedd i gyfathrebu â’i gilydd, yn enwedig os cafwyd gwrthdaro neu broblemau diogelwch a phryder.Trafodwyd beth a phwy sy’n rhan ohono, a’r broses o gydlynu Cyfarfod Grŵp Teulu, yn arbennig y gwaith paratoi manwl sy’n mynnu amser y mae’n rhaid ei wneud. Ar ôl trafod y problemau a’r rhwystrau posibl o baratoi Cyfarfod Grŵp Teulu a’r arfer gorau, edrychwyd ar weithio mewn partneriaeth, rheoli gwrthdaro a materion gallu meddyliol. 

 

Diwrnod 2 – Dydd Mercher, Ionawr 18fed 

Heddiw, trafodwyd yr hyn a ystyrir yn gam-drin a’r sefyllfaoedd mwyaf cyffredin mewn Cyfarfodydd Grŵp Teulu. Edrychwyd yn fwy manwl ar rôl a chyfrifoldeb cydlynydd y Cyfarfod Grŵp Teulu, hyd at y cyfarfod cychwynnol rhwng yr atgyfeirydd, y person hŷn ac aelodau’r teulu. Rhoddwyd ffurflen gyfeirio wedi’i llenwi i ni i’w hastudio a pharatoi nodiadau arni, a fyddai’n sail i’r chwarae rôl drannoeth.

Cymerodd pawb dro i fod yn gydlynydd yn cwrdd â’r atgyfeirydd, ac yna’r person hŷn. Roedd hwn yn ymarfer da iawn i wneud i ni feddwl am y gwahanol fathau o wybodaeth a phwyll sydd ei angen i hwyluso Cyfarfod Grŵp Teulu yn effeithiol. Ar ddiwedd y dydd, rhoddwyd rôl yr un i ni ar hap yn seiliedig ar y ffurflen gyfeirio, a chrynodeb byr o’n ‘cymeriad’ er mwyn i ni baratoi ar gyfer chwarae rôl y Cyfarfod Grŵp Teulu. 

 

Diwrnod 3 – Dydd Iau, Ionawr 19eg

Heddiw, fe wnaethom gyrraedd yr ystafell hyfforddi ‘mewn cymeriad’ yn barod i ddechrau’r Cyfarfod Grŵp Teulu. Rhoddwyd rôl y cydlynydd i’r hyfforddwraig a wnaeth egluro yr hyn yw Cyfarfod Grŵp Teulu wrthym ni (aelodau’r teulu/person hŷn). Er bod pawb yn poeni am chwarae rôl, roedd pawb mewn cymeriad ac aeth popeth yn dda iawn. Dangosodd hefyd i ni sut y gall deinameg cyfarfodydd o’r fath fod yn gyfnewidiol iawn, yn arbennig wrth i’r ‘teulu’ ddechrau cymryd rhan mewn trafodaethau ‘amser preifat y teulu’.

Ar ôl cael ôl-drafodaeth o’r Cyfarfod Grŵp Teulu a thrafod ein teimladau, meddyliau ac ati, buom yn gwylio DVD fer o chwarae rôl Cyfarfod Grŵp Teulu arall. Edrychwyd wedyn ar recordio deilliannau’r Cyfarfod Grŵp Teulu, gan gynnwys canllawiau ar gyfer llunio’r cynllun gweithredu, y cynllun a’r cyfarfod adolygu. Daeth yr hyfforddiant i ben gyda thrafodaethau grŵp gwerthfawr am ein meddyliau a’n teimladau ar Gyfarfodydd Grŵp Teulu, a oedd yn eithaf cadarnhaol.  

Ar ran prosiect Dewis/Choice, hoffwn ddiolch i Linda Tapper am gyflwyno cwrs hyfforddi diddorol ac addysgiadol, ac i Gymru Ddiogelach, am fod yn ddigon caredig i adael i ni ddefnyddio eu cyfleusterau.

I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â Chyfarfodydd Grŵp Teulu, cysylltwch â Linda Tapper www.adultfgctraining.uk. 

I ddysgu mwy am Gymru Ddiogelach, ewch i www.saferwales.com.

Llun grŵp o’r cwrs hyfforddi isod.

 

 

 

 

 

 

 

 Meddyliau cychwynnol gan un sy’n dechrau arni

Ionawr 11eg 2017.

Fy enw i yw Sarah a byddaf yn gweithio gyda thîm prosiect Dewis/Choice yn amser llawn yn ystod y pedair wythnos nesaf, fel rhan o gynllun lleoli Graddedigion Prifysgol Aberystwyth. Mi wnes i sicrhau’r lleoliad yma ar ôl ennill gradd Troseddeg yr haf diwethaf o Brifysgol Aberystwyth. Rwy’n arbennig o gyffrous, ac mae’n anrhydedd i gael bod yn rhan o’r prosiect arloesol hwn gan ei fod yn amlygu problem go-iawn y mae’r tîm yn ceisio mynd i’r afael â hi.

Fy amcanion personol yn ystod fy nghyfnod yma yw dysgu cymaint â phosibl am brosiect Dewis/Choice ei hun a hefyd i ddysgu am rai o’r problemau go-iawn sy’n wynebu pobl hŷn wrth iddynt wynebu amgylchiadau cam-drin a’u brwydr i sicrhau teimlad o gyfiawnder.

Fy nod hefyd yw cyflwyno’r wybodaeth i’m cymuned fy hun, i helpu i barhau codi ymwybyddiaeth y cyhoedd o gam-drin pobl hŷn. Byddaf hefyd yn ysgrifennu diweddariad ar ddiwedd pob wythnos, gan gynnwys (gobeithio) ambell ffaith ddiddorol y byddaf wedi ei dysgu yn ystod yr wythnos.

Rwyf eisoes wedi dysgu llawer yn ystod yr wythnos gyntaf, e.e. y gwahanol ffurfiau sydd i gam-drin, cam-drin ariannol a hefyd esgeulustod. Mae’n bryder i ddeall pa mor hawdd ydyw i anwybyddu cam-drin, neu i beidio â sylwi arno, yn enwedig os na fydd gweithredu gan y gyfraith. Dyma broblem go-iawn y mae tîm Dewis/Choice yn ymchwilio iddi.

Byddaf yn bresennol yn y cwrs hyfforddi Cyfarfodydd Grŵ Teulu yng Nghaerdydd yr wythnos nesaf, felly cofiwch edrych am fy mlog tua diwedd yr wythnos nesaf i weld sut hwyl gefais arni. Byddaf hefyd yn ceisio anfon diweddariadau trwy dudalen Twitter y prosiect @choiceolderppl drwy gydol yr hyfforddiant.

Ysgrifennwyd gan: Sarah Bainbridge

Ymgysylltu â’r cyhoedd a hyrwyddo’r prosiect

Bu llawer o weithgarwch yn ddiweddar wrth i Sarah, Rebecca, Carmel ac Elize fod ‘ar y ffordd’ yn Llundain a Chaerdydd, yn ymgysylltu â grwpiau cymunedol lleol, yn hyrwyddo gwaith y prosiect, yn cefnogi gweithgareddau’r Diwrnod Rhyngwladol ar gyfer Diddymu Trais yn erbyn Menywod, digwyddiadau Rhuban Gwyn a mynychu cynhadledd AEA Cymru.

Dyma’r gweithgareddau yr oeddent yn rhan ohonynt:

Dydd Llun, Tachwedd 21ain – Cynhadledd AEA Cymru, Caerdydd

 

 

 

 

 

 

 

Mynychodd Elize gynhadledd gyntaf AEA Cymru, a gynhaliwyd yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd.

Thema’r gynhadledd oedd, ‘Financially safe and secure? Working together to protect older people from financial abuse’.

Ymhlith siaradwyr y bore roedd Dr Margaret Flynn, Cadeirydd Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol Cymru; Ian Thomas, Prif Swyddog Gweithredol Age Cymru; Rebecca Evans AC, Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasaneathau Cymdeithasol; Gary Fitzgerald, Prif Swyddog Gweithredol, AEA; Eleri Butler, Prif Swyddog Gweithredol, Cymorth i Ferched Cymru a Tony Neate, Prif Swyddog Gweithredol, Get Safe Online.

Cynhaliwyd trafodaeth panel yn archwilio rhai o’r prif bryderon ynghylch cam-drin ariannol a chynhaliwyd cyfres o weithdai yn y prynhawn cyn y cyflwyniad olaf gan Sarah Rochira, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, a’r sylwadau clo gan Dr Margaret Flynn.

Yn garedig iawn, fe gytunodd Rachael Nicholson-Wright, cyfarwyddwr AEA Cymru, ein bod yn cynnwys taflen wybodaeth am brosiect Dewis/Choice ym mhecynnau’r cynrychiolwyr.

Yn y llun o’r chwith i’r dde– Rachael Nicholson-Wright (AEA Cymru), Sarah Rochira (Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru) a Dr Margaret Flynn

 

 

 

 

 

 

 

 

Tachwedd 22ain – Senedd, Caerdydd, digwyddiad Diwrnod Rhyngwladol ar gyfer Diddymu Trais yn erbyn Menywod

Aeth Carmel ac Elize i ddigwyddiad trawsbleidiol Ffederasiwn Cenedlaethol Sefydliadau’r Merched (Cymru) yn y Senedd, dan nawdd Joyce Watson AC, i nodi’r Diwrnod Rhyngwladol ar gyfer Diddymu Trais yn erbyn Menywod.

Roedd nifer o siaradwyr diddorol yn trafod ystod eang o bynciau. Rhannodd Denise Puckett ei phrofiadau o oroesi cam-drin domestig, a gafodd ei chefnogi gan bolisi yn y gweithle. Tynnodd Rebecca Walters, o Grŵp Admiral, sylw at bwysigrwydd hyfforddiant trais domestig yn y gweithle a siaradodd Andrew White o Stonewall am brofiadau’r gymuned o Bobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol wrth gael mynediad at wasanaethau cam-drin domestig.

Yn y llun o’r chwith i’r dde y mae Carmel ac Elize:                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tachwedd 23ain – Seminar AVA (Against Violence and Abuse)

Mynychodd Sarah a Rebecca seminar ar ‘Older women – invisible victims of gender based violence and abuse’, a drefnwyd gan AVA (Against Violence and Abuse), yn London, gan roi cyflwyniad yno yn ogystal.

Pwnc eu cyflwyniad oedd, ‘Barriers and enablers to help-seeking and engagement for victim-survivors of domestic violence and abuse’.

O’r chwith i’r dde: Sarah a Rebecca yn barod i gyflwyno!

        

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae gwybodaeth am y seminar a chopïau o’r cyflwyniadau a roddwyd gan bob un o’r siaradwyr ar gael ar y wefan ganlynol:

https://avaproject.org.uk/improving-support-older-women/

Roedd yn gyfle gwych i rannu peth o’r dysgu a’r profiad a gafwyd o’r ymchwil dros y blynyddoedd diwethaf ar nifer o agweddau ar gam-drin pobl hŷn.

Roedd Sarah a Rebecca yn falch o fod wedi cyfrannu at yr adroddiad ‘Domestic Homicide Review – Case Analysis’ a luniwyd gan Standing Together Against Domestic Violence, (STADV); mae dolen gyswllt i’ch tywys at yr adroddiad i’w gweld isod:

STADV Dom Hom Review Tach 2016

 

Tachwedd 24ain – Roedd Sarah yn westai ar sioe radio Age Speaks

 

Sarah oedd y gwestai ar sioe radio Age Speaks, a gyflwynir gan East London Radio (ELR), gyda’r gerontolegydd Mervyn Eastman. Mervyn oedd yr ysgolhaig cyntaf i ddefnyddio’r term cam-drin pobl hŷn ac mae ganddo ddiddordeb mawr yn yr agwedd gyfranogol ar ein gwaith ymchwil.

Mae Age Speaks yn sioe drafod wythnosol sy’n cael ei recordio ymlaen llaw, a’i chyflwyno gan Mervyn, ac mae’n trafod pynciau sy’n ymwneud ag oedran a heneiddio. Bydd y sioe y cyfrannodd Sarah ati yn cael ei darlledu’n fuan a byddwn yn diweddaru’r manylion ar ôl iddi gael ei darlledu.

Roedd Mervyn yn allweddol wrth helpu i sefydlu a rhedeg Change Agents, sef cymdeithas fudd-daliadau gymunedol gydweithredol.

Mae Mervyn yn defnyddio sioe Age Speaks i hyrwyddo Change Agents, a hefyd, agwedd fwy cadarnhaol at heneiddio. 

http://www.changeagents.coop/Change_AGEnts/Age_Speaks.html.

 

Tachwedd 25ain – Diwrnod Rhyngwladol ar gyfer Diddymu Trais yn erbyn Menywod – Diwrnod Rhuban Gwyn


 

 

 

 

 

 

Tro yng ngolau Cannwyll - Caerdydd

 

 

Ceir rhagor o wybodaeth ar y Diwrnod Rhyngwladol ar gyfer Diddymu Trais yn erbyn Menywod ar wefan y Cenhedloedd Unedig, gan ddilyn y ddolen gyswllt isod:

http://www.un.org/en/events/endviolenceday/

 

Ymunodd Sarah, Rebecca a Carmel â nifer o bobl eraill wrth gerdded i Gadeirlan Llandaf, i gefnogi’r Diwrnod Rhuban Gwyn.

Dwy o’n gwirfoddolwyr ifancaf, Neave ac Erin, a luniodd y baneri yr oedd Sarah, Rebecca a Carmel yn eu cario wrth gerdded.

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Tachwedd 25ain – Gweithdy gyda Women Connect First


 

 

 

 

 

 

 

Cynhaliodd Sarah, Rebecca a Carmel weithdy i drafod heneiddio’n gadarnhaol a pherthnasau iach ymhlith pobl hŷn gydag aelodau Women Connect First a’u prosiect ‘Golden Years’.

Sefydlwyd Women Connect First ym Mawrth 2001 i rymuso menywod duon a lleiafrifoedd ethnig yng Nghaerdydd a de-orllewin Cymru trwy gynnig ystod o wasanaethau a hyfforddiant er mwyn gwella bywoliaeth a chyflogadwyedd.

Mae’r mudiad bellach wedi symud ymlaen, ac yn ehangu ei wasanaethau.

Ar hyn o bryd, darperir ar gyfer grŵp ehangach o gleientiaid a chynnig ystod o wasanaethau yn cynnwys cyngor, erlyn, cwnsela ac amrywiaeth eang o raglenni hyfforddi a chyfleoedd i wirfoddoli, ymhlith eraill.

Targedir cymunedau difreintiedig, ynysig ac ymylol, sy’n profi haenau lluosog o amddifadu, gwahaniaethu ac eithrio wrth geisio mynediad at wasanaethau a swyddi.

Nod y prosiect ‘Golden Years’ yw canfod ffyrdd o fynd i’r afael â’r problemau economaidd a chymdeithasol a wynebir gan fenywod Duon a Lleiafrifoedd Ethnig hŷn, a hynny mewn ffordd integredig.

 

Dydd Llun, Tachwedd 28ain – Ymgynullfan Ysbyty’r Waun, Caerdydd.

Treuliodd Carmel gyfnod ar stondin Cymorth i Ferched Caerdydd, yn codi ymwybyddiaeth o brosiect Dewis/Choice ac yn siarad â phobl ynglŷn â pherthnasau iach ymhlith pobl hŷn. Roedd yn rhan o’r gweithgarwch ehangach a oedd yn gysylltiedig â’r Diwrnod Rhyngwladol ar gyfer Diddymu Trais yn erbyn Menywod.

Yn y llun o’r chwith i’r dde: Carmel a chefnogwr Cymorth i Ferched 

Hydref 3ydd 2016 Carmel Boston, Swyddog Cefnogi, yn dechrau gweithio ar Brosiect Dewis.

Hydref 3ydd 2016

Carmel Boston, Swyddog Cefnogi, yn dechrau gweithio ar Brosiect Dewis.

Rydym yn falch iawn fod Carmel Boston, y gyntaf o’n dau Swyddog Cefnogi, wedi ymuno â thîm Dewis.

Llun: Carmel Boston

 

Bydd Carmel yn treulio hyd at 18 mis yn gweithio gyda phobl hŷn yng Nghaerdydd sy’n cael eu cam-drin yn eu cartrefi eu hunain. Bydd ail Swyddog Cefnogi Dewis yn cael ei benodi i weithio yn Sir Gâr yn Ionawr 2017.

Bydd y Swyddogion Cefnogi yn trafod gyda dioddefwyr y gwahanol lwybrau sy’n agored iddynt – yn cynnwys dwyn achos gerbron y llys, ceisio tegwch drwy lys sifil neu fabwysiadu arfer adferol. 

Bydd Swyddog Cefnogi Caerdydd wedi’i lleoli yn swyddfeydd Cymru Ddiogelach, elusen a fu’n gweithio gyda dioddefwyr trais yn y cartref ers 20 mlynedd.

Meddai Barbara Natasegara, un o Brif Gyd-Swyddogion Gweithredol Cymru Ddiogelach: “Mae cam-drin pobl hŷn yn rhywbeth sy’n digwydd yn ddyddiol yma yng Nghymru, ond dyw nifer o bobl hŷn ddim yn gwybod o hyd sut i ddod o hyd i gefnogaeth, nac yn gwybod ychwaith fod cymorth ar gael. Yng Nghymru Ddiogelach, rydym yn gweithio gyda’r bobl fwyaf bregus yn ein cymdeithas bob dydd, ac mae pobl hŷn sy’n cael eu cam-drin yn cynrychioli canran bryderus o’r bobl hynny. 

“Rydym yn falch iawn i gydweithio â phrosiect Dewis i ddatblygu ffordd newydd o gefnogi pobl hŷn sy’n cael eu cam-drin a’u teuluoedd, ac i weithio, yn y pen draw, tuag at roi diwedd ar gam-drin pobl hŷn yn gyfan gwbl.”

Mae prosiect Dewis hefyd yn cydweithio’n agos â mudiadau eraill yn cynnwys Gwasanaethau Cymdeithasol Caerdydd, Gwasanaethau Cymdeithasol Sir Gaerfyrddin, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, Heddlu Dyfed-Powys a Heddlu De Cymru. 

Bydd y ddolen gyswllt isod yn eich arwain at ddatganiad llawn i’r wasg am y stori hon.

Hydref 2il 2016 – Hanner Marathon Caerdydd

Hydref 2il 2016 – Hanner Marathon Caerdydd

Ysgrifennwyd gan Jeremy Newman – Cydlynydd ymchwil prosiect Dewis.

Wel, ar ôl penderfynu yng ngwanwyn 2016 fy mod i am ddechrau cadw’n heini eto ar ôl 25 mlynedd o wneud dim, yr ysgogiad oedd ei angen arnaf oedd trydar gan Age Cymru yn annog pobl i redeg hanner marathon Caerdydd a chodi arian iddynt. Gan ein bod ni wedi bod yn cydweithio â nhw ar y prosiect, roedd yn ymddangos yn gyfuniad ac yn achos perffaith i godi arian ar ei gyfer. 

Bu fy ffrindiau, fy nheulu a’m cydweithwyr yn arbennig o hael ac rwyf wedi codi ychydig dros £850 ar gyfer Age Cymru – ac rwy’n ddiolchgar iawn, iawn i bob un ohonynt.

Ganol Ebrill, dechreuais hyfforddiant cylchol ryw ddwywaith yr wythnos. Prynais bâr o esgidiau rhedeg a mentrais ddechrau rhedeg yn araf ganol Mai. Rwy’n ceisio ‘gwneud’ Park Run 5k Aber ar fore Sadwrn, sy’n ffordd wych o ddechrau’r penwythnos. Dechreuais redeg ymhellach ac yn amlach yn ystod yr haf a chwblhau ambell 10 milltir ddechrau a ganol Medi, ac roeddwn yn teimlo’n dda wrth fynd i’r ras ar Hydref 2il. 

Roedd pawb y bûm yn siarad â nhw a oedd wedi cwblhau ras Caerdydd o’r blaen wedi sôn am achlysur gwych – ac roedden nhw’n hollol iawn. Roedd y tywydd yn arbennig – clir a heulog, a wnaeth olygu fy mod i’n taflu cymaint o ddŵr dros fy mhen wrth y stondinau dŵr ag yr oeddwn yn ei yfed. Roedd awyrgylch y torfeydd yn drydanol a phawb mor gefnogol i’r holl redwyr, nid pobl fel fi yn unig a oedd yn rhedeg ar gyfer pob elusen y gallech ei dychmygu. 

Roedd sawl rhedwr doniol ar y cwrs – nifer o archarwyr a chlown teircoes, ond er iddo ef / iddyn nhw fynd heibio i fi ar un adeg, es innau heibio iddyn nhw hefyd cyn y diwedd! 

Roedd y golygfeydd ar y cwrs yn wych – yn arbennig wrth redeg allan drwy farina Penarth a thros argae Bae Caerdydd. Chafodd y rhiw ar 12 milltir ddim cymaint o groeso gennyf – byr a serth, felly rhedais rywfaint ohono a cherdded y gweddill. 

Wrth ichi agosáu at y llinell derfyn mae’r gefnogaeth a’r sŵn yn fwy eto, ac ar ôl i chi groesi’r llinell derfyn mae digon o gymorth a chefnogaeth – dwi erioed wedi gweld cynifer o fananas mewn bocsys yn barod i’w dosbarthu! 

Roeddwn wedi gobeithio gorffen y ras mewn llai na 2 awr 30 munud, ac felly roeddwn yn falch o wneud hynny mewn ychydig dros 2 awr a 25 munud – ysgogiad i redeg yn gynt y tro nesaf!I 

Roedd y cyfleusterau ym Mhentref y Rhedwyr yn drefnus iawn ac roedd hi’n wych cael cwrdd â rhai o staff Age Cymru a oedd ym mhabell y mudiad. Diolch yn fawr am y byrgyr a’r ddiod ar ôl y ras. 

Tystiolaeth ffotograffig fy mod i yno!

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Fforwm 50+

Medi 16eg 2016

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Fforwm 50+  – Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Fel un o wirfoddolwyr y Prosiect Dewis, fe’m gwahoddwyd i helpu Jeremy i drefnu stondin yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol Fforwm 50+ ar Fedi 16eg yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Addurnwyd stondin Dewis â gwybodaeth a thaflenni am y prosiect, asiantaethau partner a mudiadau eraill sy’n cynnig cefnogaeth i unigolion sy’n cael eu cam-drin.

Mi wnaethom ofyn i ymwelwyr â’r stondin a fyddent yn hapus i lenwi holiadur byr a oedd yn holi’r ddau gwestiwn yma:

Y peth/au rwy’n ei/eu (g)werthfawrogi fwyaf mewn perthynas agos wrth i mi fynd yn hŷn yw:

Pe bai rhywun agos ataf gartref yn achosi niwed neu bryder i mi, wrth bwy fyddwn i’n cyfaddef?

Anogwyd ymwelwyr â’r stondin i ymateb i’r cwestiynau hyn yn gyfnewid am gael dewis o’r fowlen fawr o losin ar y bwrdd – ac roeddem yn gwneud yn siŵr fod digon ynddi drwy’r amser! Roedd yr ymateb yn anhygoel; cofnodwyd 160 o ymwelwyr â’r stondin a llenwyd 91 o holiaduron.

Roedd pobl yn awyddus i wybod mwy am y prosiect a’r problemau sy’n wynebu’r sawl sy’n cael eu cam-drin yn y cartref yn eu henaint. Bu rhai yn rhannu eu profiadau o gefnogi aelodau’r teulu a ffrindiau a oedd yn cael eu cam-drin, ond roedd eraill wedi’u syfranu’n llwyr gan raddfa’r broblem. Roedd yr ymateb i’r prosiect yn hynod gadarnhaol, a’r ymwelwyr yn frwd o blaid ein dull o ganolbwyntio ar yr unigolyn.

Mwynheais y diwrnod, ac yn arbennig y cyfle i gwrdd a siarad â chynifer o bobl ddiddorol, a chlywed eu straeon am heriau a phleserau heneiddio (a’u hawgrymiadau ffasiwn, ond mi wnaf gadw’r rheiny i mi fy hun).

Ysgrifennwyd gan Elize Freeman.

Medi 1af, 2016

Medi 1af, 2016

Mae Sarah Wydall, Cymrawd Ymchwil Hŷn ac un o’r Prif Gyd-Ymchwilwyr, yn ymuno ag Oliver Hides a Peter Johnson ar BBC Radio Wales i drafod pwysigrwydd sicrhau arferion cyfiawnder adferol o safon uchel mewn achosion o gam-drin pobl hŷn. Roedd y cyfweliad yn ymateb i adroddiad gan ASau a oedd yn argymell y dylai fod gan ddioddefwyr troseddau hawl gyfreithiol i gyfiawnder adferol.  

I wrando ar y rhaglen radio yn ei chyfanrwydd, ewch i: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07pk9f5#play

 

Lawrlwytho Sarah Wydall yn ymuno ag Oliver Hides a Peter Johnson ar BBC Radio Wales